رتیواتور زراعی

رتیواتور زراعی وسیله ای است که جهت خاکورزی و شکستن کلوخ های ایجاد شده در حین شخم زدن و نرم و یکدست کردن خاک استفائه میگردد